หลักสูตร จำนวนทั้งหมด ยังไม่ยินยัน ยืนยันแล้ว ตอบรับเข้าร่วม ประสงค์ไม่เข้าร่วม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 168 คน 168 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 คน 3 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 1,846 คน 1,845 คน 1 คน 1 คน 0 คน
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 31 คน 31 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 70 คน 70 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 11 คน 11 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 261 คน 261 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 7 คน 7 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญาบัญชีบัณฑิต 235 คน 235 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 56 คน 56 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 151 คน 151 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 143 คน 143 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 447 คน 447 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 169 คน 169 คน 0 คน 0 คน 0 คน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 5 คน 5 คน 0 คน 0 คน 0 คน