ระบบสารสนเทศบัณฑิต สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การตอบรับ
รวมทั้งสิ้น 2,025 คน
ยืนยันในระบบ 1,664 คน
ตอบรับเข้าร่วม 1,567 คน
ไม่เข้าร่วม 52 คน
การจองชุดครุย
จองแล้ว 1,390 คน
ชำระเงินด้วยตนเอง 500 คน
โอนผ่านบัญชีธนาคาร 806 คน
ชำระเงินแล้ว 376 คน

ระบบนี้ ตอบสนองได้ดีกับ Google Chrome บน PC และ Chrome, Opera บน Android และ IOS

การตอบรับและการจองชุดครุย ให้บัณฑิตดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

การชำระเงินด้วยตนเอง หรือผู้แทน ให้ดำเนินการชำระที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคาร 9 ชั้น)
แล้วเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อยืนยันตัวตนในการรับชุดครุย กระบวนการในระบบ ถือว่าเสร็จสิ้น

ส่วนยการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ให้เก็บหลักฐานการโอนเงิน แล้วนำมายืนยันการชำระเงินของท่านในระบบ
กรณีที่ท่านดำเนินการผิดพลาด หรือ การตรวจสอบการโอนเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทาง Admin จะดำเนินการเปลี่ยนสถาณะให้ท่านดำเนินการืนยันอีกครัง

ขอความกรุณาบัณฑิตทุกท่าน ดำเนินการ Upload รูปภาพบัณฑิต ที่เป็นภาพชุดครุย
หรืออนุญาให้ใช้ชุดข้าราชการ(ปกติขาว) ได้เท่านั้น
รูปภาพนั้น จะนำไปใช้ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตในพิธีซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง


   
   
ลำดับที่ 1 พันเอกหญิงเต็มดวง เจริญสุข

ลำดับที่ 2 นางสาววิไลภรณ์ เตชะ

ลำดับที่ 3 นายสุริยะ บุญสิลา

ลำดับที่ 4 นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ

ลำดับที่ 5 นายโชคทวี บุญจันทร์

ลำดับที่ 6 นางสาวณัฐธิดา พลซื่อ

ลำดับที่ 7 นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร

ลำดับที่ 8 นางกนกกร พวงสมบัติ

ลำดับที่ 9 นางสาวกนกวรรณ รองเมือง

ลำดับที่ 10 นางสาวกมลกาญจน์ อรุณรัตน์

ลำดับที่ 11 นางกลมลักษณ์ พรมมา

ลำดับที่ 12 นางเกษร ดิษฐเจริญ

ลำดับที่ 13 นางจันทร์ทิพย์ ลียะวณิช

ลำดับที่ 14 นางสาวจุฑาพร บุญวรรณ

ลำดับที่ 15 นางสาวจุฑามาศ มาตยะขันธ์

ลำดับที่ 16 นางสาวทิพย์สุคนธ์ โปร่งมณี

ลำดับที่ 17 นางธัญพร ยมนัตถ์

ลำดับที่ 18 นายนครินทร์ ศรีคง

ลำดับที่ 19 นางพรรณี เรืองบุญ

ลำดับที่ 20 นางสาวมยุรี คนซื่อ

ลำดับที่ 21 นางสาวมะนิตา ไกรยบุตร

ลำดับที่ 22 นางสาวยุธิน คนซื่อ

ลำดับที่ 23 นางรุ่งทิวา ศรีบรรเทา

ลำดับที่ 24 นายวิเชียร กันหาจันทร์

ลำดับที่ 25 นางวิลาวัลย์ ชูศรีวาส

ลำดับที่ 26 นายสมจิตร ชูศรีวาส

ลำดับที่ 27 นางสาวสมฤดี อยู่สมบูรณ์

ลำดับที่ 28 นางสมสวย วิชามุข

ลำดับที่ 29 นางสาวสวาด พลกล้า

ลำดับที่ 30 นางสาวสุวิมล รัฐวร

ลำดับที่ 31 นางสาวหนูกัณฑ์ ปาโส

ลำดับที่ 32 นางสาวอังศุมาลิน กุลฉวะ

ลำดับที่ 1 นายวชิระ ชุมมา

ลำดับที่ 2 นางสาวเสาวลักษณ์ มารศรี

ลำดับที่ 3 นางสาวเกศรินทร์ แซงสว่าง

ลำดับที่ 4 นางสาวศิรินทิพย์ ทองสม

ลำดับที่ 5 นายเก่ง ปานโต

ลำดับที่ 6 นางสาวทิพวรรณ ทุ่งราช

ลำดับที่ 7 นางสาวศิรินันต์ อกอุ่น

ลำดับที่ 8 นายปราโมทย์ งามแพง

ลำดับที่ 9 นางสาวทิพย์รัตน์ดา อาจศัตรู

ลำดับที่ 10 นางสาววิชุดา สุขรี่

ลำดับที่ 11 นางสาวพิไลวรรณ ตุใยรัมย์

ลำดับที่ 12 นางสาวอาทิตยา เปรมกมล

ลำดับที่ 13 นางสาวกนกอร ไกยสวน

ลำดับที่ 14 นางสาวกมนทรรศน์ คนคล่อง

ลำดับที่ 15 นางสาวกมลชนก รัตนศรี

ลำดับที่ 16 นางสาวกรรณิการ์ วัฒนพจน์

ลำดับที่ 17 นางสาวกฤษณา บุตรโคตร

ลำดับที่ 18 นางสาวกฤษณา ไฝงาม