ระบบสารสนเทศบัณฑิต สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การตอบรับ
รวมทั้งสิ้น 2,025 คน
ยืนยันในระบบ 1,664 คน
ตอบรับเข้าร่วม 1,567 คน
ไม่เข้าร่วม 52 คน
การจองชุดครุย
จองแล้ว 1,390 คน
ชำระเงินด้วยตนเอง 500 คน
โอนผ่านบัญชีธนาคาร 806 คน
ชำระเงินแล้ว 376 คน

ระบบนี้ ตอบสนองได้ดีกับ Google Chrome บน PC และ Chrome, Opera บน Android และ IOS

การตอบรับและการจองชุดครุย ให้บัณฑิตดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

การชำระเงินด้วยตนเอง หรือผู้แทน ให้ดำเนินการชำระที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคาร 9 ชั้น)
แล้วเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อยืนยันตัวตนในการรับชุดครุย กระบวนการในระบบ ถือว่าเสร็จสิ้น

ส่วนยการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ให้เก็บหลักฐานการโอนเงิน แล้วนำมายืนยันการชำระเงินของท่านในระบบ
กรณีที่ท่านดำเนินการผิดพลาด หรือ การตรวจสอบการโอนเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทาง Admin จะดำเนินการเปลี่ยนสถาณะให้ท่านดำเนินการืนยันอีกครัง

ขอความกรุณาบัณฑิตทุกท่าน ดำเนินการ Upload รูปภาพบัณฑิต ที่เป็นภาพชุดครุย
หรืออนุญาให้ใช้ชุดข้าราชการ(ปกติขาว) ได้เท่านั้น
รูปภาพนั้น จะนำไปใช้ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตในพิธีซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง


   
   
ลำดับที่ 19 นางสาวกัญณภัจฒ์ จันทรี

ลำดับที่ 20 นางสาวกาญจนา พละสุ

ลำดับที่ 21 นายเกรียงศักดิ์ สอนสี

ลำดับที่ 22 นางสาวเกวลีย์ ภูมิเขตร

ลำดับที่ 23 นายคณปริน ภูมิศรี

ลำดับที่ 24 นายคมกริช หาญชำนิ

ลำดับที่ 25 นายครรชิต ภูวทิศ

ลำดับที่ 26 นายจรัญ นิสังข์รัมย์

ลำดับที่ 27 นางสาวจรีรัตน์ ปิ่นคำ

ลำดับที่ 28 นายจักรพร โป๊ะประนม

ลำดับที่ 29 นายจิตติศักดิ์ ชาวงษ์

ลำดับที่ 30 นางสาวจิราภรณ์ เกษรชื่น

ลำดับที่ 31 นางสาวจุฑามณี วงษ์ชาดี

ลำดับที่ 32 นางสาวจุลจิรา ศรีวิเศษ

ลำดับที่ 33 นางสาวชฎาภรณ์ แก้วสาร

ลำดับที่ 34 นายชยพล พันกาฬสินธุ์

ลำดับที่ 35 นายชยุตม์ จันทะยา

ลำดับที่ 36 นายชลเขต หมื่นหาวงศ์

ลำดับที่ 37 นางสาวชลธิชา อายุยืน

ลำดับที่ 38 นางสาวชลิตา ภูตาโดน

ลำดับที่ 39 นางสาวชัชชญา เมฆชัยภักดิ์

ลำดับที่ 40 นายชัชรินทร์ สุภารี

ลำดับที่ 41 นางสาวชุติมา สิลาทอง

ลำดับที่ 42 นายโชติพงษ์ บัวขวา

ลำดับที่ 43 นางสาวฐิตาภัทร์ โสมาบุตร

ลำดับที่ 44 นายณรงค์ จันทร์พวง

ลำดับที่ 45 นางสาวณัฐชานันท์ มุขสาร

ลำดับที่ 46 นายณัฐดนัย ชินทะวัน

ลำดับที่ 47 นางสาวณัฐพร โสเต

ลำดับที่ 48 นางณิชาภา วงค์สมบัติ

ลำดับที่ 49 นางสาวเดือนเพ็ญ เพชรโรจน์

ลำดับที่ 50 นางสาวทัศนีย์ จ่าภา

ลำดับที่ 51 นางทิพรดา บุญศรี

ลำดับที่ 52 สิบเอกเทพรัตน์ เทพสุระ

ลำดับที่ 53 นายธนดล ทศวัฒน์

ลำดับที่ 54 นายธนศักดิ์ พันสีหะ

ลำดับที่ 55 นายธนากร พลเยี่ยม

ลำดับที่ 56 นางสาวธนาพร รินทร

ลำดับที่ 57 นางสาวธัญญลักษณ์ อุตรมาตย์

ลำดับที่ 58 นายธีรวัฒน์ ขันเงิน

ลำดับที่ 59 นายธีรศักดิ์ พานทอง

ลำดับที่ 60 นางสาวนวลอนงค์ นามศักดิ์

ลำดับที่ 61 นายบุญช่วย มีสะอาด

ลำดับที่ 62 นางสาวบุษกร หนองหงอก

ลำดับที่ 63 นายปฏิพัฒน์ แสนประกอบ

ลำดับที่ 64 นางสาวปภัสสรา สมผุย

ลำดับที่ 65 นางสาวประภาภรณ์ สารพัฒน์

ลำดับที่ 66 นางสาวปราณิตา อุบลบาน

ลำดับที่ 67 นางสาวปราณี ทรงแสง

ลำดับที่ 68 นางสาวปวีณา สิงยะเมือง