ระบบสารสนเทศบัณฑิต สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การตอบรับ
รวมทั้งสิ้น 2,025 คน
ยืนยันในระบบ 1,664 คน
ตอบรับเข้าร่วม 1,567 คน
ไม่เข้าร่วม 52 คน
การจองชุดครุย
จองแล้ว 1,390 คน
ชำระเงินด้วยตนเอง 500 คน
โอนผ่านบัญชีธนาคาร 806 คน
ชำระเงินแล้ว 376 คน

ระบบนี้ ตอบสนองได้ดีกับ Google Chrome บน PC และ Chrome, Opera บน Android และ IOS

การตอบรับและการจองชุดครุย ให้บัณฑิตดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

การชำระเงินด้วยตนเอง หรือผู้แทน ให้ดำเนินการชำระที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคาร 9 ชั้น)
แล้วเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อยืนยันตัวตนในการรับชุดครุย กระบวนการในระบบ ถือว่าเสร็จสิ้น

ส่วนยการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ให้เก็บหลักฐานการโอนเงิน แล้วนำมายืนยันการชำระเงินของท่านในระบบ
กรณีที่ท่านดำเนินการผิดพลาด หรือ การตรวจสอบการโอนเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทาง Admin จะดำเนินการเปลี่ยนสถาณะให้ท่านดำเนินการืนยันอีกครัง

ขอความกรุณาบัณฑิตทุกท่าน ดำเนินการ Upload รูปภาพบัณฑิต ที่เป็นภาพชุดครุย
หรืออนุญาให้ใช้ชุดข้าราชการ(ปกติขาว) ได้เท่านั้น
รูปภาพนั้น จะนำไปใช้ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตในพิธีซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง


   
   
ลำดับที่ 69 นางสาวปิยาพร โคตรพงษ์

ลำดับที่ 70 นายเปรมณัช โพธิ์ศรี

ลำดับที่ 71 นายพงษ์ศิริ เจตบุตร

ลำดับที่ 72 นางสาวพลอยชมพู จันทวี

ลำดับที่ 73 นางสาวพัชรพรรณ สุวรรณศรี

ลำดับที่ 74 นายพานิช กลางบุญเรือง

ลำดับที่ 75 นางสาวพิมพ์พิศา ตาลเอี่ยม

ลำดับที่ 76 นายพีระพงษ์ ประสงค์คุณ

ลำดับที่ 77 นางสาวแพรวนภา สุคำภา

ลำดับที่ 78 นางสาวภัสดาภรณ์ สารครศรี

ลำดับที่ 79 นางสาวภิญญดา สาระไชย

ลำดับที่ 80 นายมรกต พิพัฒน์

ลำดับที่ 81 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมะลิ พิกุลทอง

ลำดับที่ 82 นายมาโนชญ์ ศรีทอง

ลำดับที่ 83 นางสาวมาริษา สะตะ

ลำดับที่ 84 นางสาวมาลินี ประโคทัง

ลำดับที่ 85 นางสาวมินตรา จันทะล่าม

ลำดับที่ 86 นางสาวรุ่งธิวา บัวเย็น

ลำดับที่ 87 นางสาวลลิตา หงษ์คำมี

ลำดับที่ 88 นางสาววรัญญู บุญศรี

ลำดับที่ 89 นางสาววรัทยา ชื่นชม

ลำดับที่ 90 นายวัชรพล แต้มรู้

ลำดับที่ 91 นางสาววัชราภรณ์ ราชบัณฑิต

ลำดับที่ 92 นายวัฒนา นาเมืองรักษ์

ลำดับที่ 93 นายวัฒนา ตโคดม

ลำดับที่ 94 นางสาววันทนา วิกล

ลำดับที่ 95 นางสาววันทนี วรรณสุขี

ลำดับที่ 96 นางสาววิชุฏา กิจวัฒน์

ลำดับที่ 97 นางสาววิชุดา มาโยธา

ลำดับที่ 98 นายวิทยา ราศิวงค์

ลำดับที่ 99 นางสาววิภาดา ทนันชัย

ลำดับที่ 100 นางสาววิภาวรรณ เวียงใต้

ลำดับที่ 101 นายศศิศกิจ สุขกุล

ลำดับที่ 102 นางสาวศิริกัญญา แวงวรรณ

ลำดับที่ 103 นางสาวศิรินทิพย์ เครือวัลย์

ลำดับที่ 104 นางสาวศิริพร เคยชิน

ลำดับที่ 105 นางสาวศิริรักษ์ สมนึก

ลำดับที่ 106 นายศุภวิทย์ แพงวงศ์

ลำดับที่ 107 นางสาวสรัญญา โกสินันท์

ลำดับที่ 108 นายสรายุทธ วรรณโภชน์

ลำดับที่ 109 นายสิทธิ์ศักดิ์ บุญสิทธิ์

ลำดับที่ 110 นางสาวสุธาสินี คนหาญ

ลำดับที่ 111 นางสาวสุธาสินี ฤทธิแผลง

ลำดับที่ 112 นางสาวสุพรรณริกา ยะพลหา

ลำดับที่ 113 นางสาวสุภชา มุสิกสูตร

ลำดับที่ 114 นางสาวสุภาพร พันธ์พรม

ลำดับที่ 115 นางสาวสุภาพร นำพา

ลำดับที่ 116 นางสาวสุรักษ์ พระสว่าง

ลำดับที่ 117 นางสาวสุวินันท์ ไชยพิมพา

ลำดับที่ 118 นายแสนประสิทธิ์ สุภีกิจ