ระบบสารสนเทศบัณฑิต สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การตอบรับ
รวมทั้งสิ้น 2,025 คน
ยืนยันในระบบ 1,664 คน
ตอบรับเข้าร่วม 1,567 คน
ไม่เข้าร่วม 52 คน
การจองชุดครุย
จองแล้ว 1,390 คน
ชำระเงินด้วยตนเอง 500 คน
โอนผ่านบัญชีธนาคาร 806 คน
ชำระเงินแล้ว 376 คน

ระบบนี้ ตอบสนองได้ดีกับ Google Chrome บน PC และ Chrome, Opera บน Android และ IOS

การตอบรับและการจองชุดครุย ให้บัณฑิตดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

การชำระเงินด้วยตนเอง หรือผู้แทน ให้ดำเนินการชำระที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคาร 9 ชั้น)
แล้วเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อยืนยันตัวตนในการรับชุดครุย กระบวนการในระบบ ถือว่าเสร็จสิ้น

ส่วนยการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ให้เก็บหลักฐานการโอนเงิน แล้วนำมายืนยันการชำระเงินของท่านในระบบ
กรณีที่ท่านดำเนินการผิดพลาด หรือ การตรวจสอบการโอนเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทาง Admin จะดำเนินการเปลี่ยนสถาณะให้ท่านดำเนินการืนยันอีกครัง

ขอความกรุณาบัณฑิตทุกท่าน ดำเนินการ Upload รูปภาพบัณฑิต ที่เป็นภาพชุดครุย
หรืออนุญาให้ใช้ชุดข้าราชการ(ปกติขาว) ได้เท่านั้น
รูปภาพนั้น จะนำไปใช้ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตในพิธีซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง


   
   
ลำดับที่ 119 นางสาวหฤทัย ยาตรา

ลำดับที่ 120 นางสาวเหมือนฝัน แดนกาไสย

ลำดับที่ 121 นายอชิรวิทย์ สายจันทร์

ลำดับที่ 122 นางสาวอณุธิดา นันตะนะ

ลำดับที่ 123 นางสาวอภัษนัน หงส์พิพิธ

ลำดับที่ 124 นายอภิลาศ รักษา

ลำดับที่ 125 นางอรญา ภูมิภาค

ลำดับที่ 126 นางสาวอรสา บุตรคำโชติ

ลำดับที่ 127 นางสาวอรสา สุทธิประภา

ลำดับที่ 128 นางอรอุมา พละกลาง

ลำดับที่ 129 นางสาวอัจฉราวดี ปากเสนาะ

ลำดับที่ 130 นางสาวอัญทิชา พันธุโพธิ์

ลำดับที่ 131 นางสาวอาภาภรณ์ ลาวัณย์

ลำดับที่ 132 นางสาวอารญา บุญจันทร์

ลำดับที่ 133 นางสาวอารียา ชาหา

ลำดับที่ 134 นางสาวอุษณี แสนตอ

ลำดับที่ 135 นายเอกภพ ชมภูพาส

ลำดับที่ 136 นายเอกราช จันทระ

ลำดับที่ 137 นายเอกลักษณ์ นนทะภา

ลำดับที่ 138 นางสาวเอมอร โพธิ์ชัยเหลา

ลำดับที่ 139 นางสาวอัญชนา พืชสิงห์

ลำดับที่ 140 นางสาวกัลยภรณ์ ทองยศ

ลำดับที่ 141 นางสาวกนกวรรณ บำเพ็ญ

ลำดับที่ 142 นางสาวเกษร พรมลี

ลำดับที่ 143 นางสาวศศิภา หกพันนา

ลำดับที่ 144 นางสาวเสาวลักษณ์ อิ่มน้อย

ลำดับที่ 145 นางสาวกรรณิการ์ ทองสัน

ลำดับที่ 146 นางสาวอรวรรณ ไผ่โสภา

ลำดับที่ 147 นางสาวมัลลิกา ดวงสมศรี

ลำดับที่ 148 นางสาวพัชรี หลักคำแพง

ลำดับที่ 149 นางสาวเกษร ศรีพอ

ลำดับที่ 150 นางสาวสุปราณี ศรีละคร

ลำดับที่ 151 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ศรีขาม

ลำดับที่ 152 นางสาวกนกวรรณ ไชยเอิก

ลำดับที่ 153 นางสาวกมลธรรม์ เสียงเย็น

ลำดับที่ 154 นางสาวกำไล นองนุช

ลำดับที่ 155 นางสาวกีรติกาญจน์ อังคะคำมูล

ลำดับที่ 156 นางสาวกุสุมา กระมุลทะรา

ลำดับที่ 157 นางสาวเกวะลี จูเปีย

ลำดับที่ 158 นางสาวขนิฐา พรมแสง

ลำดับที่ 159 นายคมจิตร ฝอยทอง

ลำดับที่ 160 นายคมสัน สืบสิงห์

ลำดับที่ 161 นางสาวจริญา สุทธิประภา

ลำดับที่ 162 นางสาวจริยา พรมแสง

ลำดับที่ 163 นางสาวจันจิรา มานิล

ลำดับที่ 164 นางสาวจิรดา วิเวกวิน

ลำดับที่ 165 นางสาวจิรภรณ์ วงศ์อินตา

ลำดับที่ 166 นางสาวจุฑาทิพย์ ฐานโอภาส

ลำดับที่ 167 นางสาวจุฑารัตน์ ส่งศรีสุข

ลำดับที่ 168 นางสาวเจนจิรา ดำทุ่งหงษ์