ระบบสารสนเทศบัณฑิต สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การตอบรับ
รวมทั้งสิ้น 2,025 คน
ยืนยันในระบบ 1,664 คน
ตอบรับเข้าร่วม 1,567 คน
ไม่เข้าร่วม 52 คน
การจองชุดครุย
จองแล้ว 1,390 คน
ชำระเงินด้วยตนเอง 500 คน
โอนผ่านบัญชีธนาคาร 806 คน
ชำระเงินแล้ว 376 คน

ระบบนี้ ตอบสนองได้ดีกับ Google Chrome บน PC และ Chrome, Opera บน Android และ IOS

การตอบรับและการจองชุดครุย ให้บัณฑิตดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

การชำระเงินด้วยตนเอง หรือผู้แทน ให้ดำเนินการชำระที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคาร 9 ชั้น)
แล้วเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อยืนยันตัวตนในการรับชุดครุย กระบวนการในระบบ ถือว่าเสร็จสิ้น

ส่วนยการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ให้เก็บหลักฐานการโอนเงิน แล้วนำมายืนยันการชำระเงินของท่านในระบบ
กรณีที่ท่านดำเนินการผิดพลาด หรือ การตรวจสอบการโอนเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทาง Admin จะดำเนินการเปลี่ยนสถาณะให้ท่านดำเนินการืนยันอีกครัง

ขอความกรุณาบัณฑิตทุกท่าน ดำเนินการ Upload รูปภาพบัณฑิต ที่เป็นภาพชุดครุย
หรืออนุญาให้ใช้ชุดข้าราชการ(ปกติขาว) ได้เท่านั้น
รูปภาพนั้น จะนำไปใช้ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตในพิธีซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง


   
   
ลำดับที่ 1,919 นายปรีชา คณานิตย์

ลำดับที่ 1,920 นายพงศธร ตุ้มหอม

ลำดับที่ 1,921 นางสาวพนารัตน์ นาเมืองรักษ์

ลำดับที่ 1,922 นายพเยาว์ ปรางค์จันทร์

ลำดับที่ 1,923 นายพรชัย คนหาญ

ลำดับที่ 1,924 นางสาวพัชราภรณ์ ศรีอ่อน

ลำดับที่ 1,925 นายพีรพงค์ เวียงสมุทร

ลำดับที่ 1,926 นายภานุมาศ ปรีดี

ลำดับที่ 1,927 นายมณเฑียร เสมอบุญ

ลำดับที่ 1,928 นายยุรนันท์ แก้วละมุน

ลำดับที่ 1,929 นายรัฐศาสตร์ รสภา

ลำดับที่ 1,930 นางรัตนา อรกุล

ลำดับที่ 1,931 นางสาววนิดา สีดาหลง

ลำดับที่ 1,932 นายวรเชษฐ์ ทุมพิลา

ลำดับที่ 1,933 นางสาววรรณพัชร จันทรัตน์

ลำดับที่ 1,934 นายวัลลพ สายสินธุ์

ลำดับที่ 1,935 นายวิชัย เนตรวงศ์

ลำดับที่ 1,936 ดาบตำรวจวิทยา ภราดร

ลำดับที่ 1,937 นายวีระ เบ็ญมาศ

ลำดับที่ 1,938 นายศรัทาวุฒิ เสนารัตน์

ลำดับที่ 1,939 นางสาวศรีสุดา สังสีนะ

ลำดับที่ 1,940 นางสาวศศิธร รสดี

ลำดับที่ 1,941 นายศุภชัย ไกรศรีแก้ว

ลำดับที่ 1,942 นายศุภชัย เอกมาตร์

ลำดับที่ 1,943 นายสมบัติ อาษาดี

ลำดับที่ 1,944 นายสุกิจ มังษาอุดม

ลำดับที่ 1,945 นายสุดใจ อ่อนบัวขาว

ลำดับที่ 1,946 นางสาวสุดาวรรณ โคตรสมบัติ

ลำดับที่ 1,947 นายสุทธิชัย ศรีอ่อน

ลำดับที่ 1,948 นางสาวสุธิดา มิเร

ลำดับที่ 1,949 นางสาวสุพัตรา สารพัฒน์

ลำดับที่ 1,950 นางสาวสุภาพร วงศ์วรรณา

ลำดับที่ 1,951 นางสาวสุภารัตน์ รัตนภักดี

ลำดับที่ 1,952 นางสาวสุเมธินี คำแน่น

ลำดับที่ 1,953 นายสุรชาติ ชูศรีพัฒน์

ลำดับที่ 1,954 นายสุริยา จันทะเบี้ยว

ลำดับที่ 1,955 ดาบตำรวจหญิงเสาวนีย์ ไชยชาติ

ลำดับที่ 1,956 นางอนงค์ อุ่นใจ

ลำดับที่ 1,957 นายอภิชาติ ศรีนฤมล

ลำดับที่ 1,958 นางสาวอมรรัตน์ เหมือนชาติ

ลำดับที่ 1,959 นางสาวอรวรรณ อังกาบ

ลำดับที่ 1,960 นางสาวอรุณวดี ทิพย์โชติ

ลำดับที่ 1,961 นางสาวอารียา ไตรทิพย์

ลำดับที่ 1,962 นางสาวอารียา คนเพียร

ลำดับที่ 1,963 นางสาวอุไรวรรณ ภัยวงษ์

ลำดับที่ 1,964 นางสาวอรุณี ขจรแสง

ลำดับที่ 1,965 นายศราวุฒิ กองเงินนอก

ลำดับที่ 1,966 นางสาววารุณี คันธี

ลำดับที่ 1,967 นางสาวสุภาพร ประทุมทอง

ลำดับที่ 1,968 นางสาวศศิธร ค่อมคิรินทร์