ระบบสารสนเทศบัณฑิต สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การตอบรับ
รวมทั้งสิ้น 2,025 คน
ยืนยันในระบบ 1,664 คน
ตอบรับเข้าร่วม 1,567 คน
ไม่เข้าร่วม 52 คน
การจองชุดครุย
จองแล้ว 1,390 คน
ชำระเงินด้วยตนเอง 500 คน
โอนผ่านบัญชีธนาคาร 806 คน
ชำระเงินแล้ว 376 คน

ระบบนี้ ตอบสนองได้ดีกับ Google Chrome บน PC และ Chrome, Opera บน Android และ IOS

การตอบรับและการจองชุดครุย ให้บัณฑิตดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

การชำระเงินด้วยตนเอง หรือผู้แทน ให้ดำเนินการชำระที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคาร 9 ชั้น)
แล้วเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อยืนยันตัวตนในการรับชุดครุย กระบวนการในระบบ ถือว่าเสร็จสิ้น

ส่วนยการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ให้เก็บหลักฐานการโอนเงิน แล้วนำมายืนยันการชำระเงินของท่านในระบบ
กรณีที่ท่านดำเนินการผิดพลาด หรือ การตรวจสอบการโอนเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทาง Admin จะดำเนินการเปลี่ยนสถาณะให้ท่านดำเนินการืนยันอีกครัง

ขอความกรุณาบัณฑิตทุกท่าน ดำเนินการ Upload รูปภาพบัณฑิต ที่เป็นภาพชุดครุย
หรืออนุญาให้ใช้ชุดข้าราชการ(ปกติขาว) ได้เท่านั้น
รูปภาพนั้น จะนำไปใช้ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตในพิธีซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง


   
   
ลำดับที่ 1,969 นางสาววทัญญา วันทานี

ลำดับที่ 1,970 นางสาวเจตสุดา อ.สมใจ

ลำดับที่ 1,971 นายชัยชนะ ราตรีสุข

ลำดับที่ 1,972 นางสาวอินทิรา ตุ้มทอง

ลำดับที่ 1,973 นางสาวรสริน พิมพิมล

ลำดับที่ 1,974 นางสาววราพร โพธิ์หล้า

ลำดับที่ 1,975 นางสาวนิภาพร ประเสริฐศรี

ลำดับที่ 1,976 นางสาวพิไลพร ขอดี

ลำดับที่ 1,977 นางสาวไอลดา สมพินิจ

ลำดับที่ 1,978 นางสาวศิริพันธ์ มูลมณี

ลำดับที่ 1,979 นางสาวทับทิม บูราณ

ลำดับที่ 1,980 นางสาวจามินทร์ มูลมะราช

ลำดับที่ 1,981 นางสาวจารุณี กลีบรัง

ลำดับที่ 1,982 นางสาวเจนจิรา ศรีเศษพิมพ์

ลำดับที่ 1,983 นางสาวนพสรณ์ หัตถศิลป์

ลำดับที่ 1,984 นางสาวนิโลบน ชนะบุญ

ลำดับที่ 1,985 นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณศรี

ลำดับที่ 1,986 นางสาวภริตา สุขวงษ์

ลำดับที่ 1,987 นางสาวภิรมย์รัตน์ ลาน้ำคำ

ลำดับที่ 1,988 นางสาวลลิตา เสนาวงษ์

ลำดับที่ 1,989 นางสาววีณาพร ยันตะบุตร

ลำดับที่ 1,990 นางสาวสมฤทัย ทีฆะสุข

ลำดับที่ 1,991 นางสาวสิริสรา อ่วมกระโทก

ลำดับที่ 1,992 นางสาวสุปราณี สุวรรณศรี

ลำดับที่ 1,993 นายวรสิทธิ์ นุกูลการ (ทดสอบ)