ระบบสารสนเทศบัณฑิต สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การตอบรับ
รวมทั้งสิ้น 2,025 คน
ยืนยันในระบบ 1,664 คน
ตอบรับเข้าร่วม 1,567 คน
ไม่เข้าร่วม 52 คน
การจองชุดครุย
จองแล้ว 1,390 คน
ชำระเงินด้วยตนเอง 500 คน
โอนผ่านบัญชีธนาคาร 806 คน
ชำระเงินแล้ว 376 คน

ระบบนี้ ตอบสนองได้ดีกับ Google Chrome บน PC และ Chrome, Opera บน Android และ IOS

การตอบรับและการจองชุดครุย ให้บัณฑิตดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

การชำระเงินด้วยตนเอง หรือผู้แทน ให้ดำเนินการชำระที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคาร 9 ชั้น)
แล้วเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อยืนยันตัวตนในการรับชุดครุย กระบวนการในระบบ ถือว่าเสร็จสิ้น

ส่วนยการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ให้เก็บหลักฐานการโอนเงิน แล้วนำมายืนยันการชำระเงินของท่านในระบบ
กรณีที่ท่านดำเนินการผิดพลาด หรือ การตรวจสอบการโอนเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทาง Admin จะดำเนินการเปลี่ยนสถาณะให้ท่านดำเนินการืนยันอีกครัง

ขอความกรุณาบัณฑิตทุกท่าน ดำเนินการ Upload รูปภาพบัณฑิต ที่เป็นภาพชุดครุย
หรืออนุญาให้ใช้ชุดข้าราชการ(ปกติขาว) ได้เท่านั้น
รูปภาพนั้น จะนำไปใช้ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตในพิธีซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง


   
   
ลำดับที่ 169 นางชฎาพร อวยชัย

ลำดับที่ 170 นางสาวชนัดดา ไพรงาม

ลำดับที่ 171 นางสาวชยิสรา รักสะอาด

ลำดับที่ 172 นายชัชวา แสงหัวช้าง

ลำดับที่ 173 นางสาวชุติวัลย์ ทองแก้ว

ลำดับที่ 174 นางสาวณทภรณ์ อุมาพร

ลำดับที่ 175 นางสาวณัฏฐธิดา บุญพินิจ

ลำดับที่ 176 นายณัฐวุฒิ บุตรรักษา

ลำดับที่ 177 นางสาวดวงตา แดนนารัตน์

ลำดับที่ 178 นางสาวดอกคูณ มะนัย

ลำดับที่ 179 นางสาวดาลิณี วงค์กะโซ่

ลำดับที่ 180 นางสาวดาวใจ นามสอน

ลำดับที่ 181 นางสาวเดือนเพ็ญ ทองสม

ลำดับที่ 182 นางสาวติยา บัวโรย

ลำดับที่ 183 นางสาวทรัพย์วิภา ทิวาพัฒน์

ลำดับที่ 184 นางสาวทัศนีย์ วิกล

ลำดับที่ 185 นางสาวธัชพรรณ ไกรยวงษ์

ลำดับที่ 186 นางสาวธิฏิญาภรณ์ ภูกัน

ลำดับที่ 187 นางสาวธิดารัตน์ ชื่นชม

ลำดับที่ 188 นางสาวน้ำฝน สุทธิประภา

ลำดับที่ 189 นางสาวนุชจรีย์ เดชพละ

ลำดับที่ 190 นางสาวนุสบา บุญเสริฐ

ลำดับที่ 191 นายปฏิวัติ ฤทธิ์ธาพรม

ลำดับที่ 192 นางสาวประมัยพร มีสิทธิ์

ลำดับที่ 193 นางสาวปริดา แก้วดวงใหญ่

ลำดับที่ 194 นางสาวปาริชาติ ดาราแสน

ลำดับที่ 195 นางสาวพรทิพย์ วงค์กระโซ่

ลำดับที่ 196 นางสาวพรนภัส ต้นพรหม

ลำดับที่ 197 นางสาวพรพิมล พลเยี่ยม

ลำดับที่ 198 นางสาวพรพิมล มืดทัพไทย

ลำดับที่ 199 นางสาวพรรณรท แก้วมั่น

ลำดับที่ 200 นางสาวพรสุดา เพชรโรจน์

ลำดับที่ 201 นางสาวไพจิตร ขำคม

ลำดับที่ 202 นางสาวภัทราพร ตุละพิพาก

ลำดับที่ 203 นางสาวภาณุมาส กิริยะ

ลำดับที่ 204 นางสาวภาวดี บุญย่อ

ลำดับที่ 205 นางสาวมลิวัลย์ กันทะมา

ลำดับที่ 206 นางสาวมัณฑนา กุลกั้ง

ลำดับที่ 207 นางสาวมีนตรา อุทโท

ลำดับที่ 208 นางสาวรัตน์ธิพร ประเสริฐสังข์

ลำดับที่ 209 นางสาวรัตนา ร่วมธรรม

ลำดับที่ 210 นางสาวลัดดาวัลย์ นาคสวัสดิ์

ลำดับที่ 211 นางสาววรรณา โลตุฤทธิ์

ลำดับที่ 212 นางสาววิจิตรา แก้วสะเทือน

ลำดับที่ 213 นางสาววิชุดา พลเยี่ยม

ลำดับที่ 214 นางสาววิภารัตน์ สมณา

ลำดับที่ 215 นางสาวศศิพร แก้วมงคล

ลำดับที่ 216 นางสาวศิราวรรณ ผดุงสัตย์

ลำดับที่ 217 นางสาวศิริประภา ทิพวันนา

ลำดับที่ 218 นางสาวสมฤดี บุญครอง