ระบบสารสนเทศบัณฑิต สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การตอบรับ
รวมทั้งสิ้น 2,025 คน
ยืนยันในระบบ 1,664 คน
ตอบรับเข้าร่วม 1,567 คน
ไม่เข้าร่วม 52 คน
การจองชุดครุย
จองแล้ว 1,390 คน
ชำระเงินด้วยตนเอง 500 คน
โอนผ่านบัญชีธนาคาร 806 คน
ชำระเงินแล้ว 376 คน

ระบบนี้ ตอบสนองได้ดีกับ Google Chrome บน PC และ Chrome, Opera บน Android และ IOS

การตอบรับและการจองชุดครุย ให้บัณฑิตดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

การชำระเงินด้วยตนเอง หรือผู้แทน ให้ดำเนินการชำระที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคาร 9 ชั้น)
แล้วเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อยืนยันตัวตนในการรับชุดครุย กระบวนการในระบบ ถือว่าเสร็จสิ้น

ส่วนยการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ให้เก็บหลักฐานการโอนเงิน แล้วนำมายืนยันการชำระเงินของท่านในระบบ
กรณีที่ท่านดำเนินการผิดพลาด หรือ การตรวจสอบการโอนเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทาง Admin จะดำเนินการเปลี่ยนสถาณะให้ท่านดำเนินการืนยันอีกครัง

ขอความกรุณาบัณฑิตทุกท่าน ดำเนินการ Upload รูปภาพบัณฑิต ที่เป็นภาพชุดครุย
หรืออนุญาให้ใช้ชุดข้าราชการ(ปกติขาว) ได้เท่านั้น
รูปภาพนั้น จะนำไปใช้ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตในพิธีซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง


   
   
ลำดับที่ 219 นางสาวสายน้ำทิพย์ นวนเจริญ

ลำดับที่ 220 นางสาวสาวิตรี หันไชยเนาว์

ลำดับที่ 221 นางสาวสิริวิมล มาละอินทร์

ลำดับที่ 222 นางสาวสุกัญญา คิดหมาย

ลำดับที่ 223 นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนสาย

ลำดับที่ 224 นางสาวสุกันยา สารพัฒน์

ลำดับที่ 225 นางสาวสุจิตตรา สมสะอาด

ลำดับที่ 226 นางสาวสุจิตรา มะริวัน

ลำดับที่ 227 นางสาวสุจิตรา โสมาบุตร

ลำดับที่ 228 นางสาวสุณีรัต จันทร์สีชา

ลำดับที่ 229 นางสาวสุณีรัตน์ แสงบุดดา

ลำดับที่ 230 นางสาวสุดารัตน์ แก้วพิชัย

ลำดับที่ 231 นางสาวสุดารัตน์ เทียมจันศร

ลำดับที่ 232 นางสาวสุธิดา จันทรี

ลำดับที่ 233 นางสาวสุธิดา แสนกำแพง

ลำดับที่ 234 นางสาวสุนิสา สองคำแสง

ลำดับที่ 235 นางสาวสุพรรษา โสวรรณี

ลำดับที่ 236 นางสาวสุภัสสร อาหาสิเม

ลำดับที่ 237 นางสาวสุภาพร อ่อนเฉวียง

ลำดับที่ 238 นางสาวสุภาวี ใจภักดี

ลำดับที่ 239 นางสาวสุมาลิน พลเยี่ยม

ลำดับที่ 240 นางสาวสุรีพร คำทวี

ลำดับที่ 241 นางสาวสุรีรัตน์ เกรียงสมร

ลำดับที่ 242 นางสาวสุวนันท์ คำมาดี

ลำดับที่ 243 นางสาวสุวนันท์ ดวงขันธ์เพ็ชร

ลำดับที่ 244 นางสาวสุวนันท์ โยธาจันทร์

ลำดับที่ 245 นางสาวโสภา กิมภา

ลำดับที่ 246 นางสาวโสภา ศรีรักสูงเนิน

ลำดับที่ 247 นางสาวอนงค์นาถ วงษ์โก

ลำดับที่ 248 นางสาวอมรทิพย์ ศรีฉายา

ลำดับที่ 249 นางสาวอัจฉราพร กุลโพนเมือง

ลำดับที่ 250 นางสาวอัญชลี แสงน้ำ

ลำดับที่ 251 นางสาวอินทุอร คำมาดี

ลำดับที่ 252 นางสาวอุษณา ผลาเลิศ

ลำดับที่ 253 นางสาวไอลัดดา บุดตะไมย์

ลำดับที่ 254 นางสาวอินทุอร จันทวงษา

ลำดับที่ 255 นางสาวสุวรรณี เข็มเพชร

ลำดับที่ 256 นางสาวพรรณนิดา หอมสมบัติ

ลำดับที่ 257 นางสาวจิราพร นิลมัย

ลำดับที่ 258 นายพัชรพงษ์ รุ่งเรือง

ลำดับที่ 259 นางสาวขนิษฐา อนันตภูมิ

ลำดับที่ 260 นางสาวญาณัจฉรา อัครศักดิ์ศรี

ลำดับที่ 261 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง

ลำดับที่ 262 นางสาวสรัญญา เพลินสมบัติ

ลำดับที่ 263 นางสาวนิภาพร หาลาภ

ลำดับที่ 264 นางสาวชมนภัส ศรีรักษา

ลำดับที่ 265 นางสาวปรางค์ทิพย์ ทัดเทียม

ลำดับที่ 266 นายอนุชา ใจใส

ลำดับที่ 267 นายสถาพร ตันตระกูล

ลำดับที่ 268 นางสาวดารณี ลาดหนองขุ่น