ระบบสารสนเทศบัณฑิต สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การตอบรับ
รวมทั้งสิ้น 2,025 คน
ยืนยันในระบบ 1,664 คน
ตอบรับเข้าร่วม 1,567 คน
ไม่เข้าร่วม 52 คน
การจองชุดครุย
จองแล้ว 1,390 คน
ชำระเงินด้วยตนเอง 500 คน
โอนผ่านบัญชีธนาคาร 806 คน
ชำระเงินแล้ว 376 คน

ระบบนี้ ตอบสนองได้ดีกับ Google Chrome บน PC และ Chrome, Opera บน Android และ IOS

การตอบรับและการจองชุดครุย ให้บัณฑิตดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

การชำระเงินด้วยตนเอง หรือผู้แทน ให้ดำเนินการชำระที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคาร 9 ชั้น)
แล้วเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อยืนยันตัวตนในการรับชุดครุย กระบวนการในระบบ ถือว่าเสร็จสิ้น

ส่วนยการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ให้เก็บหลักฐานการโอนเงิน แล้วนำมายืนยันการชำระเงินของท่านในระบบ
กรณีที่ท่านดำเนินการผิดพลาด หรือ การตรวจสอบการโอนเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทาง Admin จะดำเนินการเปลี่ยนสถาณะให้ท่านดำเนินการืนยันอีกครัง

ขอความกรุณาบัณฑิตทุกท่าน ดำเนินการ Upload รูปภาพบัณฑิต ที่เป็นภาพชุดครุย
หรืออนุญาให้ใช้ชุดข้าราชการ(ปกติขาว) ได้เท่านั้น
รูปภาพนั้น จะนำไปใช้ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตในพิธีซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง


   
   
ลำดับที่ 269 นางสาวไอลดา หวานเพลิน

ลำดับที่ 270 นางสาวเจนจิรา ประชานันท์

ลำดับที่ 271 นางสาวช่อผกา วงษ์ปัดตา

ลำดับที่ 272 นางสาววรัญลักษ์ รักพันธ์

ลำดับที่ 273 นางสาวโสภิตา ศรีเดช

ลำดับที่ 274 นางสาวนิภาพร บุระพวง

ลำดับที่ 275 นางสาวสุกัลยา แหลมภูตา

ลำดับที่ 276 นางสาวเจนจิราพร โทบุตร

ลำดับที่ 277 นางสาวฐิติมา แสงหลง

ลำดับที่ 278 นางสาวนรินทิพย์ วงค์อินตา

ลำดับที่ 279 นางสาวสาวิตรี บรรณาลัย

ลำดับที่ 280 นางลฎาภา วังบง

ลำดับที่ 281 นางสาวพลอยไพลิน วังมะฤค

ลำดับที่ 282 นางสาวสมพิศ มาตยา

ลำดับที่ 283 นางสาวสุรัฐนี หวลไหม

ลำดับที่ 284 นางสาวอรอนงค์ มาตายะสี

ลำดับที่ 285 นางสาวขนิษฐา วัฒนะ

ลำดับที่ 286 นางสาวชไมพร แสงนิล

ลำดับที่ 287 นางสาวศศิธร บุญแดนไพร

ลำดับที่ 288 นางสาวจริยา บุญเจริญ

ลำดับที่ 289 นางสาวพัฒนี พิมภาเรือ

ลำดับที่ 290 นายวิทยา คำกระจาย

ลำดับที่ 291 นางสาวเกศมณี ทองทัด

ลำดับที่ 292 นางสาวกนกวรรณ ประดับพร

ลำดับที่ 293 นางสาวกรรณิการ์ สุคำภา

ลำดับที่ 294 นายกฤตนันท์ นางาม

ลำดับที่ 295 นายกฤษณะ แสนยะมูล

ลำดับที่ 296 นายก้องเกียรติ พูลประสาร

ลำดับที่ 297 นางสาวกันยารัตน์ จิตติราช

ลำดับที่ 298 นางสาวกาญจนา แก้วกาหลง

ลำดับที่ 299 นางสาวกาญจนา ต้นกันยา

ลำดับที่ 300 นายกิตติโชติ เชียงใหม่

ลำดับที่ 301 นายกีรติ ลาดหนองขุ่น

ลำดับที่ 302 นายกู้ตระกูล กาลสุวรรณ

ลำดับที่ 303 นางสาวเกตุแก้ว อนุไพย์

ลำดับที่ 304 นางสาวเกศสุดา วงละคร

ลำดับที่ 305 นางสาวเกษฎาภรณ์ วงศ์ไกร

ลำดับที่ 306 นายเกษมศักดิ์ อินทุใส

ลำดับที่ 307 นายไกรวิชญ์ ภาสว่าง

ลำดับที่ 308 นางสาวขนิษฐา พลศิลา

ลำดับที่ 309 นางสาวขนิษฐา ไวยลาภ

ลำดับที่ 310 นางสาวขวัญจิรา ประเที่ยง

ลำดับที่ 311 นายคัฐวุฒิ อินทร์บุตร

ลำดับที่ 312 นายจักรพันธ์ งามฉลวย

ลำดับที่ 313 นายจักรีวัตร สุขจันทา

ลำดับที่ 314 นางสาวจันทร์จิรา วรวงค์

ลำดับที่ 315 นางสาวจารุวรรณ คนหาญ

ลำดับที่ 316 นายจารุวิทย์ ปัจจุโส

ลำดับที่ 317 นายจิรชาติ ภักดีบุรุษ

ลำดับที่ 318 นางสาวจิรนุช มาสขาว