การตอบรับ
รวมทั้งสิ้น 2,038 คน
ยืนยันในระบบ 1,795 คน
ตอบรับเข้าร่วม 1,285 คน
ไม่เข้าร่วม 486 คน